ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τηλ:2641044320

Καλέστε μας για μια δωρεάν μελέτη

Καλέστε μας για μια δωρεάν μελέτη
Εμπιστευθείτε μια τοπική εταιρία που σας εγγυάται μια σωστή και αξιόπιστη εγκατάσταση

ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΦΥΣΙΚΟΣ

ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΦΥΣΙΚΟΣ
Tηλ. Επικοινωνίας 6946946832
Από το Blogger.

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Η ΛΙΣΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΥ

Aitoloakarnania Blogs
Σάββατο 24 Ιουλίου 2010


Oι αγρότες που ενδιαφέρονται να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα μέχρι 100 KW θα πρέπει να προβούν σε επτά βήματα. Τα βήματα προβλέπονται αναλυτικά σε εγκύκλιο του Yπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο έχει εκδώσει και σχετικό οδηγό προκειμένου να διευκολύνει τους ενδιαφερομένους. Οι κινήσεις στις οποίες πρέπει να προχωρήσουν οι αγρότες με βάση την εγκύκλιο του υπουργείου είναι οι εξής:

Βήμα 1ο:
Υποβολή αιτήματος στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) για έκδοση προσωρινής (αφορά αποκλειστικά το έτος 2010) βεβαίωσης ότι ο αιτών είναι επαγγελματίας αγρότης, σύμφωνα με τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην 249448 «Διαδικασίες ορισμού των επαγγελματιών αγροτών για την υποβολή αιτήσεων για επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)» (ΦΕΚ Β'Α 1049) απόφαση της υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Βήμα 2ο:
Υποβολή φακέλου αιτήματος στον Διαχειριστή Δικτύου (αρμόδια τοπική υπηρεσία της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού - ΔΕΗ) για έκδοση προσφοράς σύνδεσης, με βάση το σχετικό έντυπο αίτησης της ΔΕΗ και τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτημα για έκδοση προσφοράς σύνδεσης.
2. Την ως άνω προσωρινή βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι ο αιτών είναι επαγγελματίας αγρότης.
3. Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης, που συντάσσεται και υπογράφεται από μελετητή για λογαριασμό του επαγγελματία αγρότη.
4. Απόσπασμα Πινακίδας ΓΥΣ κλίμακας 1:5.000 με προσαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα, όπου φαίνονται η θέση εγκατάστασης του σχετικού εξοπλισμού με γεωγραφικές συντεταγμένες στο ελληνικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ87, στο οποίο θα αποτυπώνονται και οι σταθμοί της ίδιας τεχνολογίας, για τους οποίους έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής ή απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (ΕΠΟ) ή προσφορά σύνδεσης σε ακτίνα 150 μ. από τις γωνίες του πολυγώνου του αιτούμενου σταθμού.
5. Απόδειξη της κυριότητας επί της έκτασης (γίνεται δεκτό και συμβολαιογραφικό προσύμφωνο μεταβίβασης κυριότητας στον αιτούντα) και, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, συναίνεση των συνιδιοκτητών για τη χρήση του εδάφους προκειμένου για την εγκατάσταση σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ.
6. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα και του μελετητή για την απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης ΕΠΟ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3851/2010.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης δεν είναι αληθές, πέραν των προβλεπόμενων συνεπειών εκ του λόγου αυτού, επιβάλλονται και οι προβλεπόμενες από το άρθρο 22 του ν. 3468/2006 κυρώσεις, καθώς και άλλες τυχόν προβλεπόμενες κυρώσεις στις σχετικές κείμενες διατάξεις.
Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση μη απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης ΕΠΟ, αρκεί στο στάδιο αυτό να υποβληθεί ακριβές αντίγραφο του διαβιβαστικού υποβολής της Μελέτης Περιβαλλοντικών Ορων (ΜΠΕ) στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6β του άρθρου 15 του ν. 3851/2010, τα νέα αιτήματα που υποβάλλονται από επαγγελματίες αγρότες στην ιδιοκτησία τους, εξετάζονται κατά προτεραιότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα νέα αιτήματα, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 15 του ν. 3851/2010 –δηλαδή αυτά για τα οποία δεν είχε υποβληθεί πριν την ισχύ του ν. 3851/2010 αίτηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για χορήγηση άδειας παραγωγής ή απόφασης εξαίρεσης– και μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου 3851/2010 και μέχρι την έκδοση της απόφασης του υπουργού ΠΕΚΑ που προβλέπεται στην περίπτωση β'Α της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3851/2010. Μετά την έκδοση της τελευταίας αυτής απόφασης του ΥΠΕΚΑ εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα σε αυτή.

Βήμα 3ο:
Υποβολή αιτήματος στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (ΔΙΠΕΧΩ) για τη χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής ή όχι από ΕΠΟ με απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα και του μελετητή (όμοια με βήμα 2).
2. Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης (όμοια με βήμα 2).
3. Απόσπασμα Πινακίδας ΓΥΣ κλίμακας 1:5.000 με προσαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα (όμοια με βήμα 2).

Βήμα 4ο:
Υποβολή στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και σε εφαρμογή του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α'Α 87) (ισχύς από 1.1.2011) σε αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Περιφερειακών του Υπηρεσιών, όπως αυτές θα οριστούν σχετικά:
(α) αιτήματος για τον χαρακτηρισμό του γηπέδου στο οποίο θα εγκατασταθεί ο σταθμός και εφόσον χαρακτηρισθεί ως γη υψηλής παραγωγικότητας (ΓΥΠ).
(β) αιτήματος για τη χορήγηση άδειας για το επιτρεπτό της εγκατάστασης σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, με δικαιολογητικά:
1. Αίτηση προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τον χαρακτηρισμό της έκτασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ Α'Α 200), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α'Α 223) των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΤ) και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και στην περίπτωση χαρακτηρισμού της έκτασης ως ΓΥΠ, αίτηση για τη χορήγηση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της άδειας για το επιτρεπτό επέμβασης σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας για την εγκατάσταση σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ Α'Α 200), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α'Α 223) και την παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 3851/2010 (ΦΕΚ Α'Α 85).
2. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση κτήσης βεβαίωσης χαρακτηρισμού της γης από τον ενδιαφερόμενο, αρκεί η υποβολή της στην αρμόδια Υπηρεσία.
3. Απόσπασμα Πινακίδας ΓΥΣ κλίμακας 1:5.000 με προσαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα (ίδιο με βήμα 2).
4. Εφόσον το ακίνητο στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός έχει χαρακτηριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα και του μελετητή, στην οποία θα δηλώνεται ότι, η έκταση:
α. δεν βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Nομού Αττικής,
β. δεν έχει χαρακτηριστεί ως αγροτική ΓΥΠ μέσω εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) ή Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ Α'Α 124), ή Σχεδίου Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ Α'Α 33) ή εφόσον αυτό συμβαίνει, ότι τα ανωτέρω σχέδια επιτρέπουν την εγκατάσταση.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης δεν είναι αληθές, πέραν των προβλεπόμενων συνεπειών εκ του λόγου αυτού, επιβάλλονται και τυχόν άλλες προβλεπόμενες κυρώσεις σε σχετικές κείμενες διατάξεις.

Βήμα 5ο:
Αίτημα στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για Eγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας με απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτημα για έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.
2. Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης (ίδια με βήμα 2).
3. Απόσπασμα Πινακίδας ΓΥΣ κλίμακας 1:5.000 με προσαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα (ίδιο με βήμα 2).
4. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα και του μελετητή, στην οποία θα δηλώνεται ότι, ο αιτούμενος σταθμός δεν χωροθετείται σε δάσος ή σε δασική έκταση, σε ρέμα, στον αιγιαλό ή την παραλία, σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο ή σε περιοχή απολύτου προστασίας της φύσης.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης δεν είναι αληθές, πέραν των προβλεπόμενων συνεπειών εκ του λόγου αυτού, επιβάλλονται και τυχόν άλλες προβλεπόμενες κυρώσεις σε σχετικές κείμενες διατάξεις.
5. Αποδεικτικό κατάθεσης της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης καθώς και του ως άνω αποσπάσματος πινακίδας ΓΥΣ κλίμακας 1:5.000 με το προσαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα, στο οικείο δασαρχείο ή σε κατά περίπτωση άλλη αρμόδια υπηρεσία, καθώς και στην αυτοτελή υπηρεσία ΥΠΕΚΑ.
6. Εγκριση της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ), στην περίπτωση που ζητηθεί από την Πολεοδομική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
7. Βεβαίωση χαρακτηρισμού της έκτασης ή μη ως ΓΥΠ (από βήμα 4).
8. Αδεια για το επιτρεπτό της εγκατάστασης σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης (από βήμα 4).

Βήμα 6ο:
Αίτημα για Σύμβαση Σύνδεσης στον Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΗ), η οποία απαιτεί την καταβολή εγγυητικής επιστολής, όπως θα οριστεί με απόφαση ΥΠΕΚΑ, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται από τη ΔΕΗ.

Βήμα 7ο:
Αίτημα για σύμβαση αγοραπωλησίας στον ΔΕΣΜΗΕ ή τον Διαχειριστή μη Διασυνδεδεμένων Νήσων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται από τον ΔΕΣΜΗΕ ή τον Διαχειριστή μη Διασυνδεδεμένων Νήσων.

Πηγή: www.energia.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ηλία Ηλιού 7-9, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Tηλ: 6948484595

Ποιο επαγγελμά μου ταιριάζει?

Ποιο επαγγελμά μου ταιριάζει?
Βήματα επαγγελματικού προσανατολισμού

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ Φαρμακεία Αγρινίου

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ Φαρμακεία Αγρινίου
Κάντε κλίκ στην εικόνα

Blog Archive

Αναγνώστες

About Me

agriniomag
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος, Κοτρολός Νικόλαος, Νέλλη Παρμάκη, Email: agriniomag@gmail.com
Προβολή πλήρους προφίλ